Zakres usług kancelarii

Zakres usług Kancelarii Notarialnej
Notariusz, jako osoba zaufania publicznego powoływany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192).
Kancelaria świadczy usługi zarówno indywidualnym osobom, jak i w pełnym zakresie prowadzi obsługę przedsiębiorców, w tym spółek. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub w razie szczególnych okoliczności poza nią (w razie konieczności spowodowanej np. stanem zdrowia osoby biorącej udział w czynności notarialnej, niezbędny jest kontakt z Kancelarią celem ustalenia możliwości oraz odpowiedniego terminu dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii).

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
2) sporządza poświadczenia;
3) (uchylony)
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
6a) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności; (zapis będzie obowiązywał od dnia 01 marca 2021 roku)
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Zakres usług Kancelarii Notarialnej Marleny Jakubcewicz to m. in.:

UMOWY

sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości.

UMOWY MAŁŻEŃSKIE

majątkowe umowy małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

SPÓŁKI

akty założycielskie, umowy, statuty spółek, protokoły zebrań organów spółek, poświadczenia własnoręczności podpisów, oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji w spółkach.

UMOWY

warunkowe, przedwstępne i zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości, umowy przenoszące własność.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych, protokoły zgromadzeń członków spółdzielni.

TESTAMENTY

testamenty (wraz z rejestracją testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów), oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy zbycia spadku i o dział spadku.

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021