WYMAGANE DOKUMENTY DO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

UMOWY SPRZEDAŻY / DAROWIZNY / ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ LOKALOWYCH

DOKUMENTY I DANE PODSTAWOWE: 

 • numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia, przykładowo: wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia lub umowy darowizny zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane z dowodu osobistego osób biorących w udział w czynności (lub paszportu),
 • numer KRS w przypadku osób prawnych wraz z uchwałami odpowiednich organów, jeśli są wymagane,

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • opis i mapa z projektem podziału dla nowo wydzielonych działek oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału działki,
 • wypis z kartoteki budynków albo wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku konieczności ujawnienia budynku w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu,
 • zaświadczenie o objęciu działki programem rewitalizacji,
 • zaświadczenie o ewentualnym objęciu nieruchomości gruntowej uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przysługiwaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub administratora wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o braku osób zameldowanych w danym lokalu,
 • dokumenty związane z ewentualnym finansowaniem zakupu nieruchomości,

PRZY USTALANIU WARUNKÓW DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI NOTARIUSZ ZAPYTA O:

 • cenę, sposób i termin jej zapłaty/ wartość przedmiotu darowizny/wartość zamienianych przedmiotów,
 • warunki i termin wydania przedmiotu umowy,
 • sposób finansowania zakupu i jego ewentualnego zabezpieczenia np. hipoteką,
 • numery rachunków bankowych.

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE, UMOWY, STATUTY SPÓŁEK

 • dane z dowodu osobistego osób fizycznych mających być wspólnikami (lub paszportu),
 • numer KRS w przypadku osób prawnych wraz z uchwałami odpowiednich organów, jeśli są wymagane,
 • wysokość kapitału zakładowego, liczba i łączna wartość udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników, rodzaje wkładów (pieniężne, niepieniężne), ewentualnie skład pierwszego zarządu spółki

PEŁNOMOCNICTWA

 • dane z dowodu osobistego mocodawcy oraz podstawowe dane pełnomocnika, jak też zakres udzielanego pełnomocnictwa,
 • w przypadku pełnomocnictwa dotyczącego nieruchomości również dane tej nieruchomości

MAJĄTKOWE UMOWY MAŁŻEŃSKIE

 • dane z dowodów osobistych małżonków,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa

TESTAMENTY (WRAZ Z REJESTRACJĄ TESTAMENTU W NOTARIALNYM REJESTRZE TESTAMENTÓW)

 • dane z dowodu osobistego spadkodawcy oraz podstawowe dane spadkobiercy/spadkobierców,
 • informacja o rodzaju testamentu: zwykły, z zapisem, z poleceniem, z zapisem windykacyjnym, z wydziedziczeniem

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób zainteresowanych – akty urodzenia lub w przypadku kobiet, które zmieniały stan cywilny – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,
 • ewentualnie testament osoby zmarłej,
 • ewentualnie numer księgi wieczystej nieruchomości lub udziału w nieruchomości wchodzącej w skład spadku,

Ważne – oryginały aktów stanu cywilnego pozostaną wraz z oryginałem aktu poświadczenia dziedziczenia w Kancelarii Notarialnej, jednak zachodzi możliwość poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem.

UMOWY DOŻYWOCIA

DOKUMENTY I DANE PODSTAWOWE

 

 • numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia, przykładowo: wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia lub umowy darowizny zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 • dane z dowodu osobistego osób biorących w udział w czynności (lub paszportu),

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków albo wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku konieczności ujawnienia budynku w księdze wieczystej
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,

PRZY USTALANIU WARUNKÓW DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI NOTARIUSZ ZAPYTA O:

 • wartość przedmiotu umowy,
 • warunki i termin wydania przedmiotu umowy

UMOWY USTANAWIAJĄCE ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALU

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

PROTOKOŁY ZEBRAŃ ORGANÓW SPÓŁEK, POŚWIADCZENIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISÓW, OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU UDZIAŁÓW LUB AKCJI W SPÓŁKACH

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

UMOWY: WARUNKOWE, PRZEDWSTĘPNE I ZOBOWIĄZUJĄCE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, UMOWY PRZENOSZĄCE WŁASNOŚĆ

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

PROTOKOŁY ZEBRAŃ CZŁONKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, PROTOKOŁY ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

OŚWIADCZENIA O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI CO DO ZAPŁATY OKREŚLONEJ KWOTY LUB CO DO OBOWIĄZKU WYDANIA RZECZY

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

UGODY

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU ALBO ODRZUCENIU SPADKU, AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA, UMOWY ZBYCIA SPADKU I O DZIAŁ SPADKU

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

USTANAWIANIE SŁUŻEBNOŚCI I HIPOTEK

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

INNE CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW LUB KTÓRYM STRONY PRAGNĄ NADAĆ FORMĘ AKTU NOTARIALNEGO

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub przez formularz na stronie.

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021