Ile zapłacimy za stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Ile zapłacimy za stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Poprzednio omówiono dostępność i możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie i u notariusza.

Poniżej wskażę różnice i podobieństwa w zakresie kosztów obu sposobów stwierdzenia nabycia spadku.

1. Koszty postępowania spadkowego prowadzonego w sądzie spadku określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.), dalej Ustawa.

- opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkodawcy wynosi 100,00 zł. Jest to opłata jednorazowa, stała i niezależna od ilości uczestników takiego postępowania. Przy czym należy pamiętać, że jeśli jeden wniosek dotyczy stwierdzenia nabycia spadku po kilku spadkodawcach, to opłata od wniosku ulega zwielokrotnieniu,

- w sytuacji, kiedy postępowanie przeprowadzane jest przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku każdy spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, którego koszt zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 wynosi 100,00 zł od każdego oświadczenia,

- dodatkowo zapłacimy 5,00 zł za wpis do Rejestru Spadkowego – utworzonego przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 95i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). Jest to system teleinformatyczny zawierający między innymi informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia i postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku, zbierający i udostępniający dane przetwarzane przez sądy i notariuszy RP,

- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Powyższe opłaty są opłatami całkowitymi przy dziedziczeniu na podstawie ustawy i testamentu, z wyłączeniem kosztów ewentualnej profesjonalnej reprezentacji czy udziału biegłego sądowego oraz z wyłączeniem opłat za akty stanu cywilnego, które tak samo jak w postępowaniu przed notariuszem należy złożyć w sądzie (załączając do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku).

Dokumenty, które stanowią załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku są wymagane również przez notariusza przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, tj. skrócony odpis aktu zgonu osoby zmarłej oraz skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców z tym, że w przypadku mężczyzn będących spadkobiercami składamy skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku kobiet, które kiedykolwiek zmieniały stan cywilny składamy skrócony odpis aktu małżeństwa, w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest dodatkowo przedstawienie zaświadczenia o numerze PESEL zmarłego (wydawane przez urząd gminy lub miasta ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).

2. Koszty postępowania spadkowego prowadzonego przed notariuszem określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473), dalej Rozporządzenie:

- zgodnie z § 10a ust. 1 Rozporządzenia za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego maksymalna stawka taksy wynosi 50,00 zł, w przypadku sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka taksy wynosi 100,00 zł,

- za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka taksy wynosi 100,00 zł,

- w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka taksy wynosi 50,00 zł,

- w sytuacji, kiedy postępowanie przeprowadzane jest przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia spadku każdy spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, którego koszt zgodnie wynosi 50,00 zł od jednego oświadczenia,

- wyżej wskazane stawki taksy są stawkami netto i będą powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23% (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Reasumując koszt obu postępowań są zbliżone i uzależnione od konkretnego stanu faktycznego.

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021